موضوعات

موضوعات کاربردی و پیشنهادی برای شما هنرمند عزیز؛

در انتخاب موضوع دقت کنید که هر موضوعی میتواند در محدوده این جشنواره قرار بگیرد ولی چیزی که مهم است نحوه پرداختن به این موضوعات و نتیجه گیری مفهومی زیبا با هنر هر هنرمند است…

شما می توانید به معرفی معروفات (نیکی ها و خوبی ها) بپردازید؛

احسان و نیکوکاری – احترام به پدر و مادر – کمک به فراهم شدن شرایط ازدواج – صداقت و راستگویی – انجام صحیح واجبات دینی – حمایت از تولید داخل

شما می توانید به معرفی منکرات (بدی ها) بپردازید؛

قاچاق کالا – دروغ و دزدی – طلاق – حاشیه نشینی – فقر و فحشا – اعتیاد

شما می توانید به ترویج امر به معروف و نهی از منکر سیاسی در جامعه بپردازدید؛

اکرام ارباب رجوع – استفاده صحیح از بیت المال – بالا بردن میزان کار مفید در زمان کار – پرهیز از پارتی بازی – صلاح کشور را بالاتر از منفعت شخصی دانستن و …

بستن